Архіви місяця: Серпень 2017

Привітання із Днем Знань

                                      Шановні колеги! Дорогі друзі!
Сердечно вітаю Вас з одним з найрадісніших свят – Днем знань!
Сучасне життя висуває людині високі вимоги. Щоб бути професіоналом, йти на крок попереду, більшість з нас не перестає вчитися упродовж усього життя. Ось чому День знань – свято всенародне, близьке і рідне кожній людині.
         У цей святковий день бажаю всім, щоб прагнення рухатися вперед і рости над собою ніколи не вичерпувалося, щоб отримані знання були спрямовані на досягнення особистого благополуччя, а значить, і на розвиток рідної країни.
Успіху та удачі у всіх починаннях!
2
 
 
                                   З повагою директор
                         Івано-Франківської  Малої академії
                                    наук учнівської молоді
                                       Ірина Загрійчук

Лист МОН_Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ

 № 21.1/10-1470 13 липня 2017 року

Ректорам (директорам) обласних та
Київською міського інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Методичні рекомендації щодо впровадження
SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах України
на 2017/2018 навчальний рік

Нa виконання п. 2.6 Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки, затвердженою Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року (наказ Міністерства освіти і науки від 29.02.2016 № 188), п. 221 Плану роботи державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2017 рік» (наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.03.2017 № 2) відділом SТЕМ-освіти Інституту розроблено «Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік», які затверджені на засіданні робочої групи з питань впровадження SТЕМ-освіти в Україні.

Інститут надсилає для практичного використання «Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік».

Просимо довести дані матеріали до відома керівників навчальних закладів та педагогічних працівників.

Зазначені методичні рекомендації розміщені на веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).

В. о. директора                                                        Ю. І. Завалевський

Додаток до листа ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»
від 13.07.17 № 21.1/10-1470

Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти
у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України
на 2017/2018 навчальний рік

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

Акронім STEM (від англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – інженерія, проектування, дизайн, Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін. Водночас, у STEM активно включається сукупність творчих, мистецьких дисциплін, що об’єднані загальним терміном Arts (позначення відповідного підходу – STEM and Arts). Актуальними напрямами STEM and Arts є промисловий дизайн, архітектура, індустріальна естетика тощо. Останнім часом, у європейському науковому дискусі наголошується на важливості всіх дисциплін, використанні міждисциплінарних підходів STEAM (літера A – All – всі) і поєднанні природничо-наукових з іншими навчальними дисциплінами, які вивчаються у школі.

STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на між- трандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять.

Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

Нормативна база

Впровадження STEM-освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», Указів Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013 р.), «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 30.09.2010 р.), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України № 522 від 07.11.2000 р.; зі змін. і доп., внесеними наказом МОНмолодьспорту України № 1352 від 30.11.2012 р., наказом Міністерства освіти і науки України № 380 від 31.03.2015 р.), План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки, затверджений Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року, рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 року (протокол №1/1-4) «Про форсайт соціо-економічного розвитку України на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову (до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки людського капіталу), наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2017 № 708 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки» та інших.

Організаційна, навчально-методична робота

Впровадження STEM-освіти на всіх рівнях здійснюється відповідно затвердженого Міністерством освіти і науки України Плану заходів на 2016-2018 роки.

У своїй діяльності педагогічні працівники користуються глосарієм термінів, який було створено ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з метою популяризації та узгодження розуміння сутності поняття STEM, науково-методичних підходів до розбудови напрямів STEM-освіти (режим доступу: http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy/).

Запровадження STEM-навчання на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів має відбуватися в межах чинного законодавства без очікувань повного переходу до другого покоління Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм. Це доцільно робити для розуміння напрямів освітніх реформ та, водночас, щоб зробити навчання учнів більш якісним та сучасним вже сьогодні. Ці підходи як в основній, так і у профільній школі слід запроваджувати поступово.

Педагоги загальноосвітніх, позашкільних закладів здійснюють навчальну діяльність у 2017/2018 навчальному році відповідно чинних навчальних програм, з якими можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua). Проте програма не обмежує творчу ініціативу педагогів, передбачаючи гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців, у застосуванні методів і засобів навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, програми спец. курсів, посібники, аудіо, відео матеріали тощо).

Здійснення переходу до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів, перш за все, передбачає:

 • принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні;
 • оновлення структури та змісту навчальних предметів, спец. курсів тощо;
 • визначення та оцінювання результатів навчання через ключові та предметні компетентності учня/учениці;
 • запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу;
 • запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, технологій case-study, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення тощо;
 • корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до досліджуваного питання;
 • створення педагогічних умов для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці.

Інтегровані уроки можуть проводитись двома шляхами:

 • через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів;
 • через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів.

Основою ефективності таких уроків/занять є чітке визначення мети і відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів. Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних уроків полягає у тому, що вони можуть проводитись як одним учителем, який викладає предмети, що інтегруються, так і декількома. Через складність координації діяльності педагогів у другому випадку таких інтегровані уроків проводиться необґрунтовано мало, тому необхідно планувати їх заздалегідь всіма вчителями паралелі. У випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних предметів дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть організовуватися «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної навчально-виховної мети, досягнення конкретного результату.

З метою залучення учнів до практичної діяльності бажано розширити діапазон організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії та надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо.

Водночас, для формування і перевірки предметних компетентностей учитель має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях.

Одним із ефективних засобів формування компетентностей є дослідно-проектна діяльність. Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя. У процесі вивчення різних тем окремі діти або групи упродовж певного часу розробляють навчальні проекти. Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань навчального проекту, орієнтовних методів/прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань. Учні самостійно або разом із учителем обирають форму презентації, захисту отриманих результатів. Оцінювання проектної діяльності здійснюється індивідуально, за довільною системою.

Під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються нові знання, уміння і навички, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація, пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність. Проектно-дослідна діяльність сприяє формуванню соціальних компетенцій, дозволяє пройти технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту – стартапу, а також навчитися презентувати його потенційним інвесторам. У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки.

План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки передбачає створення STEM-центрів/лабораторій на базі загальноосвітніх (регіональних опорних шкіл), позашкільних навчальних закладів, наукових лабораторій, які мають відповідну матеріально-технічну, науково-методичну базу, фахівців для організації ефективної навчальної та науково-проектної діяльності.

Робота STEM-центрів/лабораторій має регламентуватися чинним Положенням і бути спрямована на підтримку та розвиток STEM-освіти.

Профіль освітньої діяльності STEM-центрів/лабораторій визначається зовнішніми і внутрішніми чинниками, серед яких головними є сучасна матеріально-технічна база, підготовлені педагогічні кадри, а також підтримка і сприяння з боку керівництва навчального закладу. Актуальними напрямами такої діяльності нині виступають робототехніка та інженерні розробки; авіамоделювання; ракетомоделювання; аерокосмічні технології 3D-моделювання; винахідництво; хіміко-біолоічні технології; легоконструювання; основи веб-дизайну; основи відеотехнологій; основи інформатики та ін.

З метою об’єднання ресурсів, узгодження дій керівникам новостворених STEM-центрів/лабораторій важливо приєднуватися до Всеукраїнської мережі STEM-центрів, яка є невід’ємною складовою організаційно-методичної роботи щодо розвитку напрямів STEM- освіти.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик Нової української школи, залежить від оновлення матеріально-технічної бази як предметів природничо-математичного циклу, так і навчального закладу в цілому. Навчальні, сучасні інформаційні засоби навчання, вимірювальні комплекси сприяють мотивації до навчально-дослідної, інтелектуальної й творчої діяльності учнів, розвитку пізнавального інтересу та формуються предметні компетентності, водночас, створюючи відповідні умови для розвитку профільного навчання.

З метою забезпечення єдиних підходів і вимог до рівня надання освітніх послуг природничо-математичного напряму та рівних умов здобуття якісної освіти для всіх дітей педагогам необхідно розробити план оновлення матеріально-технічної бази кабінетів природничо-математичних предметів керуючись «Типовим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів», який визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного обладнання і є обов’язковим для засобів навчання та навчального обладнання.

У рамках реформи децентралізації оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів відбувається переважно коштом Державної субвенції на рівні місцевих органів влади, тому створення належних умов навчання безпосередньо залежить від ініціативності, професійної компетентності педагогів закладу.

З найбільш поширених засобів навчання для здійснення STEM-навчання є конструктори, робото-технічні системи, моделі, вимірювальні комплекси та датчики, лабораторні прилади, електронні пристрої (3Dпринтери, комп’ютери, цифрові проектори, проекційні екрани різноманітних моделей, оверхед-проектори, копі-дошки, інтерактивні дошки, документкамери, проекційні столики тощо). Їх використання надає учням змогу здійснювати проектну та дослідницьку діяльність, реалізувати завдання моделювання різноманітних процесів і явищ та усвідомлено формувати якісно нові трансдисциплінарні знання.

У STEM-центрах/лабораторіях використовуються актуальні високотехнологічні засоби навчання та обладнання, які пов’язані з технічним моделюванням, електротехнікою, ІТ-технологіями, науковими дослідженнями в області біо-, нано- енергозбережувальних технологій, автоматикою, телемеханікою, робототехнікою й інтелектуальними системами, радіотехнікою і електронікою, авіацією, аерокосмічною технікою та ін.

Водночас, доцільно використовувати ресурси STEM-центрів/лабораторій вищих навчальних закладів та науко-технічних станцій/лабораторій. Для якісного та ефективного проведення навчальних досліджень, проектних робіт педагоги та їх вихованці можуть скористатися ресурсною базою міжпредметного лабораторного комплексу Національного центру «Мала академія наук України» «МАНЛаб» (http://manlab.inhost.com.ua). Лабораторія містить значну кількість методичних розробок, відеозаписів експериментів, лекцій та пропозицій для співпраці по здійсненню учнівських досліджень. Допомога здійснюється на безкоштовній основі.

Інформаційно-комунікативні технології суттєво збільшують спектр методичних підходів щодо створення мережі STEM-центрів/лабораторій та дають можливість відкривати їх віртуальні версії, наприклад відкрито у рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр (ВНМВ STEM-центр). Наразі він працює у тестовому режимі.

Практика показує, що відкриті освітні інтернет-ресурси є доповненням до традиційних засобів навчання, забезпечують рівний доступ до якісної освіти молоді різних вікових груп, можливостей, зокрема дітей з особливими потребами, а також дають можливість використання різних форм навчання (індивідуальне навчання, групова робота, фронтальна робота, проектна діяльність).

Освітні сайти, віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні музеї роблять проведення дослідних експериментів доступними, а процес навчання творчим. Так, використання якісних освітніх інтернетресурсів, з одного боку, створює позитивну мотивацію до опанування учнями STEM дисциплінами, а з іншого – сприяє колективній навчальній діяльності усіх суб’єктів освітнього процесу.

У навчальній діяльності вчитель може користуватися або рекомендувати учням для самоосвіти різноманітні освітні інтернет-ресурси, наприклад: http://manlab.inhost.com.ua/;https://learningapps.org/2060328http://innovationslab.com.ua/http://www.lingva.ua

При використані таких ресурсів вчителю необхідно ознайомити учнів з можливостями ресурсу та провести бесіду щодо правил Інтернет-безпеки, правил етичної поведінки та дотримання авторських прав. Нажаль, переважна більшість веб-ресурсів для підтримки STEM-навчання мають англомовний інтерфейс, а їх ефективне використання неможливе без відповідної мовної компетентності користувачів.

Участь дітей та молоді у заходах

Потужним засобом заохочувального відбору молоді, яка згодом зможе реалізувати себе у науково-технічній сфері є участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, наукових пікніках, фестивалях та інших інтелектуальних змаганнях.

Закладам освіти, що працюють за напрямом STEM, доцільно включити у плани навчально-виховної роботи у 2017/2018 навчальному році проведення науково-просвітницьких акцій, STEM-тижнів, організацію літніх та зимових таборів, які будуть містити заходи/заняття за напрямами STEM-освіти, наукових пікніків, Днях науки, фестивалях з мейкерства, науково-технічної творчості тощо. Окрім того, організовувати та проводити заходи з профорієнтації за форматом популярних проектів «Професії майбутнього», «Дівчата STEM», «ІТ-дівчата» враховуючи місцеві потреби ринку праці та можливості підприємств, бізнес-структур регіону. Педагоги можуть взяти активну участь (або розробити власні заходи у рамках фестивалю) у Всеукраїнському фестивалі STEM-весна («Festival STEM-spring – 2018»), Європейському STEM-тижні, Х Всеукраїнському фестивалі з робототехніки («Robotika – 2018»), а також у фестивалях нового формату «Maker Faire – 2018», стартапів «Class ідея», логічних ігор «Кубик Рубика» тощо.

Учні можуть взяти участь у 2017/18 навчальному році у заходах за підтримки Міністерства освіти і науки України, наприклад: олімпіади з предметів природничо-математичного циклу, комплексна олімпіада з математики, фізики, ІКТ «Турнір чемпіонів», міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», міжнародний ІТ-конкурс «Бобер», міжнародна дистанційна гра-конкурс «Олімпіс–2018», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Всеукраїнський Інтернет-турнір «Відкрита природнича демонстрація», Всеукраїнські інтерактивні конкурси «МАН-Юніор Дослідник» і «МАН-Юніор Ерудит», науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», міжнародний науково-пізнавальний марафон «День комети», Всеукраїнська конференція-конкурс науково-дослідних робіт школярів «Зоряний шлях»; змаганнях з робототехніки «DRON», «Robotika», «Robotraffic» тощо. Більш детальну інформацію про порядок, терміни проведення заходів можна дізнатися на веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua) та безпосередньо на однойменних сайтах заходів.

Професійна майстерність педагогів

Якість впровадження STEM-освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності науково-педагогічних працівників, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні підходи до викладання й оцінювання, інноваційні практики міждисциплінарного навчання, методи та засоби навчання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій. У зв’язку з цим, останнім часом посилена увага приділяється здійсненню якісної підготовки педагогів, реалізації довгострокових ініціатив щодо їх професійного розвитку на курсах підвищення кваліфікації в ІППО та міжкурсовий період.

Розвитку професійної компетентності педагогічних працівників буде сприяти участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів: науково-практичні конференції, семінари, вебінари, STEM-фестивалі, конкурси, заняття у web-STEM-школі «STEM-освіта вчителя» тощо. На таких заходах освітяни не тільки отримують нові знання, доступ до нових ресурсів, але й мають змогу презентувати власні наробки та обмінюватися новими думками, ідеями, досвідом. Вчителям відповідно до вектора свого фахового зростання необхідно використовувати всі пропозиції і долучатися до проектів, які реалізують не тільки державні освітні установи, а і громадські, міжнародні (грантові), комерційні. Наприклад, з метою підвищення якості викладання предмету, якісного проведення практичних робіт, дослідів з використанням сучасних вимірювальних комплексів педагогічні працівники можуть консультуватися та пройти стажування у міжпредметному лабораторному комплексі «МАНЛаб».

Інформацію про події з питань організації навчання за напрямами та проблематикою STEM-освіти, які проводить Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», безпосередньо відділ STEM-освіти у 2017/2018 навчальному році педагогічні працівники можуть отримувати з офіційних сайтів установ та зі сторінок соціальних мереж, наприклад, приєднавшись до групи на сторінці facebook – відділ STEM-освіти.

З метою підвищення фахової ерудованості педагоги мають можливість взяти участь у Всеукраїнських конкурсах/змаганнях: «Геліантус – учитель», «Наука на сцені», Інтернет – конкурс «Учитель року» за версією науковопопулярного природничого журналу «Колосок», у конкурсі на здобуття премії «Global Teacher Prize Ukraine» та інших.

Суттєву допомогу щодо підвищення фахового рівня та якісної підготовки до уроків педагогам надають фахові науково-методичні видання Міністерства освіти і науки України, науково-популярні, фахові журнали з природничих дисциплін.

Партнерська взаємодія

Успішний розвиток STEM-освіти здійснюється через залучення ресурсів та співробітництво у процесі навчання й викладання між педагогічними колективами і зовнішніми учасниками, такими, як вищі навчальні заклади, академічні наукові установи, науково-дослідні лабораторії, наукові музеї, природничі центри, підприємства, бізнесструктури, громадські та інші організації. Особлива увага приділяється співробітництву фахівців різного профілю у розробці спеціального середовища навчання з використанням ІКТ.

Процес реалізації освітніх STEM-проектів передбачає активну взаємодію з батьківською та громадською спільнотами.

Джерело: Міністерство освіти і науки України

Про дітей

Дитина – дзеркало сім’ї; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.

В.Сухомлинський

Важливі пам’ятні та ювілейні дати 2017-2018 навчального року

Важливі пам’ятні та ювілейні дати 2017-2018 навчального року

Всеукраїнські та міжнародні пам’ятні та ювілейні дати

Всеукраїнські пам’ятні та ювілейні дати:

 • 8 вересня − 120 років з дня народження Івана Борковського (1897-1976), археолога;
 • 17 вересня – День батька (третя неділя вересня);
 • 22 вересня − День партизанської слави;
 • 25 вересня − 85 років з дня народження Анатолія Солов’яненка (1932-1999), співака, громадського діяча, Героя України, народного артиста України.
 • 14 жовтня − День захисника України;
 • 14 жовтня − День українського козацтва;
 • 16 жовтня − 110 років з дня народження Петра Григоренка (1907-1987), генерал-майора, правозахисника, політв’язня радянського режиму, члена Української гельсінської групи;
 • 16 жовтня − 100 років з часу проведення Всеукраїнського з’їзду вільного козацтва в Чигирині;
 • 21 жовтня − 70 років з дня проведення радянськими карально-репресивними органами операції «Захід» − масової депортації населення Західної України до Сибіру;
 • 24 жовтня − 150 років з дня народження Миколи Біляшівського (1867-1926), етнографа, археолога, музейника, громадського діяча;
 • 28 жовтня − День визволення України від фашистських загарбників.
 • 4 листопада − 130 років з дня народження Олександра Неприцького-Грановського (1887-1976), зоолога, ентомолога;
 • 7 листопада − 160 років з дня народження Дмитра Багалія (1857-1932), історика і громадського діяча;
 • 8 листопада − 130 років з дня народження Дмитра Вітовського (1887-1919), державного і військового діяча, першого головнокомандувача Української Галицької Армії;
 • 9 листопада − День української писемності та мови;
 • 14 листопада − 140 років з дня народження Дмитра Антоновича (1877-1945), історика, мистецтвознавця, громадського діяча;
 • 20 листопада − 300 років з дня народження Григорія (Георгія) Кониського (1717-1795), філософа, письменника, церковного діяча;
 • 20 листопада − 100 років з дня проголошення Української Народної Республіки III Універсалом Української Центральної Ради;
 • 25 листопада − День пам’яті жертв голодоморів;
 • 25 листопада − 100 років з дня народження Михайла Івасюка (1917-1995), письменника, літературознавця, фольклориста, педагога, громадського діяча.
 • 3 грудня − 140 років з дня народження Степана Рудницького (1877-1937), вченого, основоположника української географічної науки;
 • 6 грудня − День Збройних Сил України;
 • 9 грудня − 100 років з часу проведення першого Курултаю кримськотатарського народу;
 • 13 грудня − 140 років з дня народження Миколи Леонтовича (1877-1921), композитора, збирача музичного фольклору;
 • 14 грудня − День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЄС;
 • 17 грудня − 140 років з дня народження Данила Щербаківського (1877-1927), етнографа, археолога, музейного діяча;
 • 17 грудня − 100 років з початку збройного опору Української Народної Республіки проти російської агресії;
 • 18 грудня − 125 років з дня народження Миколи Куліша (1892-1937), письменника, драматурга;
 • 24 грудня − 80 років з дня народження В’ячеслава Чорновола (1937-1999), державного, громадського, політичного діяча, журналіста, народного депутата України першого-третього скликань, одного з лідерів українського правозахисного руху, багаторічного лідера Народного Руху України, Героя України;
 • 31 грудня − 125 років з дня народження Михайла Семенка (1892-1937), поета;
 • 6 січня − 120 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898-1986), українського поета, лірика;
 • 8 січня − 80 років від дня народження Василя Семеновича Стуса (1938–1985), українського поета, перекладача, правозахисника;
 • 22 січня − День Соборності України;
 • 29 січня − День пам’яті Героїв Крут;
 • 15 лютого − День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;
 • 20 лютого − День Героїв Небесної Сотні;
 • 20 лютого − 130 років від дня народження Василя Олександровича Барвінського (1888–1963), українського композитора, піаніста, музикознавця, педагога;
 • 9 березня − День народження Тараса Шевченка (1814–1861), українського поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча ;
 • 13 березня − 130 років від дня народження Антона Семеновича Макаренка (1888–1939), українського та російського письменника, педагога;
 • 17 березня − створено Українську Центральну Раду (1917);
 • 3 квітня – 100 років від дня народження Олеся Гончара (1918-1995), українського письменника, класика письменницької публіцистики;
 • 14 квітня – 130 років від дня народження Леоніда Арсенійовича Булаховського (1888–1961), українського мовознавця, педагога;
 • 18 квітня − День пам’яток історії та культури;
 • 29 квітня − День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї;
 • 8-9 травня − Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни;
 • 9 травня − День Перемоги;
 • 13 травня – День матері (друга неділя травня);
 • 18 травня − День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу;
 • 20 травня − День пам’яті жертв політичних репресій, День пам’яті померлих від СНІДу;
 • 22 червня − День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;
 • 25 червня − День молоді;
 • 28 червня − День Конституції України;
 • 7 липня − 30 років із дня заснування (1988) Української Гельсінської Спілки;
 • 28 липня − День хрещення Київської Русі – України;
 • 23 серпня − День Державного Прапора України;
 • 24 серпня − День незалежності України.

Також:

 • 500 років з початку Реформації;
 • 180 років з часу виходу першого західноукраїнського альманаху «Русалка Дністровая», підготовленого діячами літературного гуртка «Руська трійця» (1837);
 • 75 років з початку формування Української повстанської армії (1942);
 • 50 років з часу заснування Світового Конгресу Українців (1967).

Міжнародні пам’ятні та ювілейні дати:

 • 8 вересня − Міжнародний день грамотності;
 • 21 вересня − Міжнародний день миру;
 • 1 жовтня − Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана;
 • 5 жовтня − Всесвітній день учителя;
 • 5 листопада – Всесвітній день чоловіків (перша субота листопада);
 • 16 листопада − Міжнародний день толерантності;
 • 17 листопада − Міжнародний день студента;
 • 20 листопада − Всесвітній день дитини;
 • 1 грудня − Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
 • 9 грудня − Міжнародний день пам’яті жертв геноциду, вшановування їх гідності і запобігання цьому злочину;
 • 10 грудня − День захисту прав людини;
 • 1 січня – Всесвітній день миру;
 • 27 січня − Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
 • 21 лютого − Міжнародий день рідної мови;
 • 22 лютого − Міжнародний день підтримки жертв злочинів;
 • 1 березня − День «Ноль дискримінації»;
 • 8 березня − Міжнародний жіночий день;
 • 20 березня − Міжнародний день щастя;
 • 21 березня − Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації;
 • 24 березня − Всесвітній день боротьби проти туберкульозу;
 • 25 березня − Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантиної работоргівлі;
 • 6 квітня − Міжнародний день спорта на благо миру та розвитку;
 • 7 квітня − Всесвітній день здоров’я;
 • 11 квітня − Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів;
 • 18 квітня − Міжнародний день пам’ятників і історичних місць;
 • 26 квітня − Міжнародний день пам’яті Чорнобиля, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Міжнародний день пам’яті про чорнобильську катастрофу);
 • 1 травня − День міжнародної солідарності трудящих;
 • 9 травня − День Європи в країнах Європейського Союзу;
 • 15 травня − Міжнародний день сім’ї;
 • 24 травня − День слов’янської писемності і культури;
 • 31 травня − Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням;
 • 1 червня − Всесвітній день батьків;
 • 1 червня − Міжнародний день захисту дітей;
 • 4 червня − Міжнародний день дітей — жертв агресії;
 • 5 червня − Всесвітній день навколишнього середовища;
 • 12 червня − Всесвітній день боротьби з дитячою працею;
 • 26 червня − Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом;
 • 30 липня − Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми;
 • 12 серпня − Міжнародний день молоді.

Джерело: Міністерство освіти і науки України

 

У науку — зі школи!

Мала академія наук – профільний позашкільний

заклад освіти,

який забезпечує поглиблений розвиток знань учнів

у різних сферах наукової діяльності

 

У науку — зі школи!

Ви юні, завзяті і любите науку? Вам до снаги пошуки, експерименти,  неформальне спілкування з найкращими вченими, цікаві зустрічі у компанії однолітків? Гасло «Зацікався, захопись, досліди, створи!»  Вам імпонує?

Тоді запрошуємо Вас на навчання в Малій академії наук  учнівської молоді Івано-Франківської міської ради !

Набір учнів 8-11 класів у секції Івано-Франківської МАНУМ проводиться із 1 вересня 2017р., а 15 вересня 2017 року секції Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області розпочинають свою роботу.

Формат занять у Малій академії наук учнівської молоді дає  змогу  учням  8-11 класів  гармонійно поєднати науковий пошук  із навчанням,  знайти  однодумців, поділитися з ними ідеями та міркуваннями. Одне з основних завдань      МАНУМ – створити команду інтелектуалів, які прагнуть пізнати більше, ніж у звичайній школі,     прагнуть розвивати свій науковий світогляд, долучатися до науково-дослідницької роботи.

Форми співпраці викладачів із вихованцями різні: групова робота, лекції, індивідуальні заняття, конкурси тощо. Успіхи ж кожної дитини залежать від її власної зацікавленості, ініціативності й наполегливості.

 

 Марко Шийка_Нейроконкурс_2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Заняття проводяться відповідно до Програм із позашкільної освіти (дослідницько-експериментальний напрям), затверджених МОН України, на базі  Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Університету права імені Короля Данила та на базі 9-ти ЗНЗ міста Івано-Франківська.

Діяльність Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради структурована за 12 відділеннями, які охоплюють 34 секції майже за всіма науковими напрямками, що сприяє виявленню найбільш талановитої та  обдарованої молоді, розвитку її наукового потенціалу.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Корнута Юля_Київ

100_6960

Ключова роль у вихованні юних дослідників належить

педагогічним і науково-педагогічним працівникам МАНУМ. Викладацький склад Івано-Франківської МАНУМ:

Професор, доктор наук –1

Член-кореспондент Української Академії Наук – 1

Кандидат наук, доцент – 12

Кандидат наук – 3

Викладач – 4

Бакалавр – 1

Магістр -2

Аспірант – 2

Вчитель-методист – 5

Спеціаліст – 2

Вчитель – 8

Пишіть нам:

e-mail: manum_if@ukr.net

Дзвоніть нам:

тел.моб.: 050-238-40-14;

       098-854-12-76

Читайте про нашу

роботу  на сайті:

http://akademium.if.ua/

 

Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти

Затверджені МОН ПРОГРАМИ_Позашкілля_2017-2018н.р.

Про структуру 2017-2018 навчального року

Про структуру 2017-2018 навчального року

 

Відповідно до п.3 ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту»

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради погоджує таку структуру 2017-2018 навчального року:

I семестр – 01.09.2017р. – 29.12.2017р.

II семестр – 15.01.2018р. – 25.05.2018р.

 

Канікулярний період:

осінні канікули:  з  30.10.2017р. до 05.11.2017р.

 

зимові канікули:  з  01.01.2018р. до 14.01.2018р.

 

весняні канікули:  з  02.04.2018р. до 09.04.2018р.

 

Звіт МАНУМ про методичну роботу_2016-2017 н.р.

Звіт МЕТОДИСТА_2016-2017н.р.

Звіт про роботу МАНУМ_2016-2017 н.р.

ЗВІТ про роботу МАНУМ_2016-2017 н.р.